Αρχική » Επενδυτικές σχέσεις » Αναπτυξιακή & Επενδυτική Πολιτική

Αναπτυξιακή & Επενδυτική Πολιτική

Αναπτυξιακή & Επενδυτική Πολιτική

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα & Επενδυτική Πολιτική


1.       Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής αντίληψης που μπορεί να έχει η Διοίκηση μέσα σε συνθήκες συνεχούς και ακραίας ύφεσης της Ελληνικής οικονομίας, προβλέπεται ότι ο  κύκλος εργασιών θα μειωθεί σε ποσοστό που θα κυμαίνεται από 5% έως 7% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

2.       Ανάληψη έργων που αφορούν στην προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού και μουσικών οργάνων από την κατακύρωση Δημόσιων Διαγωνισμών, μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, συνολικής αξίας 500.000,00€.

3.       Προσπάθεια περιορισμού μείωσης του αριθμού των μαθητών του ωδείου ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ με απορρόφηση μέρους του Φ.Π.Α. που επιβλήθηκε στα δίδακτρα.

4.       Μείωση λειτουργικών εξόδων, όπως μισθοδοσία, μισθώματα και λοιπές δαπάνες.

5.       Ανάληψη νέων αντιπροσωπειών.Συνδεδεμένες Εταιρείες


NAKAS MUSIC CYPRUS


H εταιρεία ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε στις 15.02.2006 εξαγόρασε το 17,2 % του μετοχικού κεφαλαίου της NAKAS MUSIC (CYPRUS) LTD. και κατέχει πλέον το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της παραπάνω εταιρείας.

Η εταιρεία κατείχε εώς τώρα το 82,8 % του μετοχικού κεφαλαίου της NAKAS MUSIC (CYPRUS) LTD., δηλαδή 207.000 μετοχές αξίας CYP207.000 (362.268,19 €) και εξαγόρασε τις υπόλοιπες 43.000 μετοχές αξίας CYP43.000 στην τιμή των CYP26.950 (47.162,38 €). Ετσι η εταιρεία σήμερα κατέχει το σύνολο των 250.000 μετοχών έναντι του τιμήματος των 409.430,48 €.

Η NAKAS MUSIC CYPRUS συστάθηκε στην Κύπρο το 1994. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Λευκωσία της Κύπρου. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην οδό Νίκης 2Κ σε κατάστημα 400τ.μ. ενώ διατηρεί ένα ακόμα κατάστημα στην Λεμεσό, 250 τ.μ. στην οδό Αγ. Ζώνης 45.

Αντικείμενο των εργασιών της εταιρείας είναι η διακίνηση τεράστιας ποικιλίας μουσικών οργάνων, ηχητικών συστημάτων, συστημάτων Home Cinema, επαγγελματικών εφαρμογών ήχου, εικόνας και φωτισμού. Ακόμα διαθέτει τμήμα Μουσικών βιβλίων και αυτόνομο τμήμα Multimedia.

Διαχειριστής της εταιρείας είναι ο κ. Κωσταντίνος Νάκας.
Μερισματική Πολιτική


Κατά την Ελληνική Νομοθεσία και το Καταστατικό της εταιρείας, το ελάχιστο μέρισμα που διατίθεται ετησίως στους μετόχους της δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 35% των κερδών προ φόρων, αφαιρουμένων των εταιρικών βαρών, του τακτικού αποθεματικού και του αναλογούντος φόρου, ή το 6% επί του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, λαμβανομένου πάντοτε υπ’ όψιν του μεγαλύτερου ποσού.
Υψηλότερη διανομή μερισμάτων θα εξαρτηθεί άμεσα από την επενδυτική πολιτική που θα εφαρμόσει η εταιρεία αλλά και από την κερδοφορία της.