Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Δήλωση Εταιρικής διακυβέρνησης

Ι. Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και τις εφαρμοζόμενες διεθνείς πρακτικές, με στόχο τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της εταιρείας και όλων όσοι συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τη λειτουργία της.

ΙΙ. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
Η εταιρεία ακολουθεί τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Κ.Ε.Δ.) για τις Εισηγμένες Εταιρείες (εφεξής χάριν συντομίας «Κώδικας»), με αποκλίσεις εκ των οποίων κάποιες συνάδουν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και καθιστούν τη διοίκησή της πιο ευέλικτη και λειτουργική και κάποιες άλλες πρόκειται να τακτοποιηθούν έως την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι αποκλίσεις αυτές αναγράφονται κατωτέρω.
Ο υιοθετούμενος Κώδικας βρίσκεται στον ιστότοπο του χρηματιστηρίου Αθηνών, ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.esed.org.gr.
Με τον ν.4706/2020 τίθενται σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2021, νέες διατάξεις για την εταιρική διακυβέρνηση που αφορά ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά. Η διοίκηση μελετά τις νέες διατάξεις, προκειμένου να προσαρμόσει την λειτουργία της με βάση αυτές, έχει προβεί ήδη σε σημαντικές προσθήκες και βελτιώσεις και αναμένεται να προβεί στις λοιπές προσαρμογές στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.

ΙΙΙ. Ειδικές πρακτικές.
Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Στρατηγική – Επιχειρηματική Πολιτική
1. Επιμελείται τον καθορισμό της στρατηγικής και της επιχειρηματικής πολιτικής της εταιρίας και ενημερώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την πορεία της υλοποίησής της.
2. Καθορίζει τον κώδικα συμπεριφοράς που συντελεί στη διαμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας και φροντίζει για την συστηματική μετάδοσή της στο προσωπικό της εταιρίας αλλά και στο εξωτερικό περιβάλλον.
3. Μεριμνά και είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μεριμνά για τη διαφύλαξη των απορρήτων και εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν την εταιρία.
5. Μέσα στο πλαίσιο της επιδίωξης του εταιρικού σκοπού και στα όρια που θέτει ο νόμος και το καταστατικό, αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρίας.
6. Αναπτύσσει άμεση και τακτική επαφή με τους τακτικούς ελεγκτές για την σωστή ενημέρωση του και την ορθή λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου καθώς και την αξιολόγησή του.

Εγκρίσεις – Εκπροσώπηση
1. Καθορίζει το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον.
2. Είναι αρμόδιο για να εγκρίνει τα πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν και δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους.

Οργάνωση – Λειτουργία
1. Εγκρίνει και τροποποιεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρίας σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Διευθύνοντα Συμβούλου και των Διευθυντικών Στελεχών, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικώς οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας και τις υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου.
2. Μεριμνά για την εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας του Ομίλου.
3. Ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά ανά τρία οικονομικά έτη την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά του.
4. Διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας και της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, όσον αφορά την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές της.

Οικονομικά Στοιχεία – Προϋπολογισμός
1. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της εταιρίας.
2. Είναι υπεύθυνο για την αρτιότητα των λογιστικών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων προς γνωστοποίηση, καθώς και για την συμμόρφωση των δραστηριοτήτων της εταιρίας με την εκάστοτε νομοθεσία.
3. Εγκρίνει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης καθώς και τις ειδικές εκθέσεις των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της.
4. Συντάσσει έκθεση πεπραγμένων για κάθε διαχειριστική χρήση.


Μέγεθος και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται, σύμφωνα με το καταστατικό από 5 έως 7 μέλη. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη. Εκ των μελών του τα 3 μέλη είναι εκτελεστικά και τα 4 μέλη μη εκτελεστικά εκ των οποίων τα 3 μέλη είναι ανεξάρτητα. Επισημαίνεται ότι βάσει σύνθεσης πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.4706/2020 για συμμετοχή των δύο φύλων στο συμβούλιο. Το σχήμα αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη επαρκές, ευέλικτο και αποτελεσματικό στη λειτουργία του.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

1. Κωνσταντίνος Νάκας του Φιλίππου, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
2. Στέλιος Βασιλάκης του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
3. Γεώργιος Νάκας του Φιλίππου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. Μαρία Χατζηγεωργίου του Παναγιώτη, εκτελεστικό μέλος
5. Μιλτιάδης Βαρνάβας του Γεωργίου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Δημήτρης Τσαπόγας του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Αγγελική Καμπέρη του Χριστόφορου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Κων/νος Φ. Νάκας: Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Γεννήθηκε το 1955 στην Αθήνα και είναι πτυχιούχος του Οικονομικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολείται με το εμπόριο των μουσικών οργάνων από το 1975 στον όμιλο των ατομικών επιχειρήσεων του Φίλιππου Νάκα και ανέλαβε τη διοίκηση της Εταιρίας το 1988.

Γεώργιος Φ. Νάκας: Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Γεννήθηκε το 1958 στην Αθήνα και είναι πτυχιούχος της Βιομηχανικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ασχολείται με το εμπόριο των μουσικών οργάνων από το 1978 στον όμιλο των ατομικών επιχειρήσεων του Φίλιππου Νάκα και ανέλαβε τη διοίκηση της Εταιρίας το 1988.

Μαρία Π. Χατζηγεωργίου: εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Γεννήθηκε το 1960 στη Μυτιλήνη και είναι πτυχιούχος του Οικονομικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται στην εταιρεία από το 1989 και διαθέτει πολυετή εμπειρία και πολύλευρη γνώση όλων των λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της εταιρείας. Από το 2011 έως σήμερα κατέχει τη θέση της Οικονομικής Διευθύντριας της Εταιρείας.

Στυλιανός Δημητρίου Βασιλάκης: Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Γεννήθηκε το 1954 στην Αθήνα και είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών & Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ).

Μιλτιάδης Βαρνάβας: / Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Γεννήθηκε το 1955 στην Αθήνα. Σπούδασε αρχιτέκτονας από το 1974 έως το 1980 στην École des Beaux-Arts στο Παρίσι και εργάστηκε ως αρχιτέκτονας σε πολλά ιδιωτικά έργα από το 1981 έως το 2015.

Δημήτρης Τσαπόγας / Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος διαθέτει επαρκείς Γεννήθηκε το 1980 στην Αθήνα. Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το οποίο έλαβε πτυχίο Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής με κατεύθυνση Λογιστικής και στη συνέχεια, απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στην Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων με κατεύθυνση τον Εσωτερικό Έλεγχο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Αγγελική Καμπέρη του Χριστόφορου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ,. γεννημένη το έτος 1962 στη Κοζάνη. Σπούδασε στη Φαρμακευτική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Όλα τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πλοιρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 9 του Ν.4706/2020.

Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν κατέχει θέση σε άλλο διοικητικό συμβούλιο ανώνυμης εταιρείας ή μη κερδοσκοπικού οργανισμού.

Η θητεία του ως άνω Δ.Σ., η οποία ξεκίνησε την 7η Δεκεμβρίου 2021 λήγει την 7η Δεκεμβρίου 2026 για όλα τα μέλη.

Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου έχει διοριστεί ταυτοχρόνως και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων της εταιρίας, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, και την αποτελεσματική χρήση των πόρων της εταιρίας.
• Είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση και υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Ενημερώνει σε μηνιαία βάση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις δραστηριότητες, τις εξελίξεις και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στην εταιρία με σκοπό την υλοποίηση των αποφάσεων του και φροντίζει για την αποτελεσματική επικοινωνία με όλους τους μετόχους με γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων τους.
• Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις στρατηγικού σχεδιασμού, επιχειρηματικής πολιτικής, πιθανές στρατηγικές συμμαχίες και εμπορικές πρωτοβουλίες.
• Εισηγείται ένα κώδικα συμπεριφοράς που συντελεί στη διαμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας. Μεριμνά ώστε ο κώδικας συμπεριφοράς αυτός να γίνει κτήμα και πρακτική από όλο το προσωπικό.
• Διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας με γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων.
• Κατόπιν συνεργασίας με τις υπόλοιπες διευθύνσεις της εταιρίας, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το σχέδιο του επιχειρηματικού πλάνου και του ετήσιου προϋπολογισμού.
• Εκπροσωπεί την εταιρία στις σχέσεις και τις επαφές της με κρατικούς και άλλους φορείς, ώστε να εξασφαλίζονται με το καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα της εταιρίας.
• Δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του, ως ορίζεται από τα σχετικά Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.
• Ελέγχει και εγκρίνει τους τρόπους προβολής και προώθησης της εταιρίας προς το εξωτερικό περιβάλλον.
• Σε συνεργασία με τον Εμπορικό Διευθυντή και τον υπεύθυνο Μάρκετινγκ, παρακολουθεί τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες του ανταγωνισμού και αποφασίζει τις καταλληλότερες αντιδράσεις.
• Ελέγχει την αποδοτικότητα των οικονομικών, τεχνικών και ανθρώπινων πόρων της εταιρίας.
• Επιμελείται τον συντονισμό της λειτουργίας των τμημάτων και έχει την εποπτεία των επιμέρους στόχων της κάθε διεύθυνσης.
• Εισηγείται τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθήσει η εταιρία ως προς την σχεδίαση και υλοποίηση νέων προϊόντων.
• Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο νέους τρόπους προώθησης και προβολής των προϊόντων με σκοπό τη μείωση του κόστους.

Επειδή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ασκεί ταυτόχρονα και καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ως Αντιπρόεδρο μη εκτελεστικό μέλος.

Καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Διαβουλεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής.
3. Σε υφιστάμενες καταστάσεις κρίσεων ή κινδύνων, καθώς και όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες να ληφθούν μέτρα τα οποία αναμένεται ευλόγως να επηρεάσουν σημαντικά την εταιρεία, τα εκτελεστικά μέλη ενημερώνουν αμελλητί εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε από κοινού είτε χωριστά, υποβάλλοντας σχετική έκθεση με τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις τους.
4. Παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της.
5. Διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους.
6. Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των Διοικητικών Συμβουλίων εισηγμένων εταιρειών στα οποία μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ., δεδομένου ότι τα μέλη δύνανται να αφιερώσουν και αφιερώνουν τον αναγκαίο και επαρκή χρόνο στη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. και στην ενημέρωσή τους για τα θέματα που αφορούν στον όμιλο και άπτονται των καθηκόντων τους.

Δεν απαιτείται έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό εκτελεστικού του μέλους ως μη εκτελεστικού σε εταιρεία που δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεμένη, διότι δεν κρίνεται κρίσιμη για τα συμφέροντα του ομίλου και της εταιρείας.

Ανάδειξη υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η ανάδειξη των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, η οποία εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, προβαίνοντας σε έλεγχο και αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, με σκοπό τη διασφάλιση της ύπαρξης επαρκούς αριθμού μελών και κατάλληλης σύνθεσης με γενικές γνώσεις ή εμπειρία των τομέων δραστηριοποίησης και απαραίτητης εμπειρίας σε συλλογικό επίπεδο, ώστε να καθίσταται δυνατή η διεξαγωγή εποικοδομητικών συζητήσεων για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του και την ορθή λήψη αποφάσεων.

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή όποτε το ζητήσουν τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 4 του κ.ν. 4548/2018 και τις ειδικότερες ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις Συνεδριάσεις του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία από τα μέλη του που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται, να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, με την εξαίρεση εκείνων που ασκούνται συλλογικά, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του την έκταση της παραπάνω ανάθεσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούνται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό ή στο Νόμο αυξημένη πλειοψηφία.

Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπευτεί από άλλο σύμβουλο, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν Συμβούλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το νέο κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, τηρεί ημερολόγιο συνεδριάσεων και ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Κατά την παρούσα χρήση το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής Εταιρείας συνεδρίασε 26 φορές. Η δράση του δε, είναι συνεχής και συνεχώς προσαρμοζόμενη ενώ όλα τα μέλη του συμμετείχαν ανελλειπώς στο σύνολο των συνεδριάσεων του.

Επίσης κατά παρέκκλιση του νέου κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης δεν υπάρχουν προγράμματα εισαγωγικής ενημέρωσης για τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε διαρκής επαγγελματική επιμόρφωση για τα υπόλοιπα μέλη. Αυτό διότι τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ. είναι πάντοτε πρόσωπα με συγκεκριμένες ικανότητες και εμπειρία, ώστε να μπορούν άμεσα να συνδράμουν το καθένα με βάση τις ιδιότητες που το χαρακτηρίζουν στην ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και του Ομίλου.

Το Δ.Σ. υποστηρίζεται από εταιρικό Γραμματέα. Τόσο στον Πρόεδρο όσο και σε όλα τα μέλη του ΔΣ παρέχεται πλήρης γραμματειακή και όποια άλλη υποστηρικτική κάλυψη, από το έμπειρο γραμματειακό δυναμικό της εταιρείας, με τη συνδρομή κατά περίπτωση άλλων στελεχών, όποτε αυτό κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι εξετάζει σε ετήσια βάση ή οποτεδήποτε απαιτηθεί εκτάκτως, την στρατηγική του Ομίλου, τους επιχειρηματικούς κινδύνους και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου.
Επισημαίνεται ότι δεν συμπεριλαμβάνεται η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018, η οποία συντάσσεται προκειμένου να υποβληθεί στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών συνδεμένων μερών αναφέρονται παρακάτω στην ενότητα 7.

Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)
Κατά παρέκκλιση του νέου κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης δεν υφίσταται συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. και των επιτροπών του. Η σχετική διαδικασία για το διοικητικό συμβούλιο έως σήμερα δεν είχε κριθεί αναγκαία, δεδομένου ότι στο Δ.Σ., δραστηριοποιούνται οι βασικοί μέτοχοι της μητρικής εταιρείας, οι οποίοι διαχρονικά έχουν την ευθύνη της διοίκησης και της πορείας του Ομίλου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου εταιρικού κώδικα διακυβέρνησης θα πρέπει να συνταχθεί διαδικασία αξιολόγησης και η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα προσαρμοστεί με τις εν λόγω διατάξεις.


Εταιρικός Γραμματέας
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζεται από ικανό, εξειδικευμένο και έμπειρο τακτικό γραμματέα ώστε να συμμορφώνεται με τις εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές, τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και να λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά.
Ο εταιρικός γραμματέας είναι αρμόδιος, σε συνεννόηση και με τον Πρόεδρο, για τη διασφάλιση άμεσης, σαφούς και πλήρους πληροφόρησης του Διοικητικού Συμβουλίου, την ένταξη νέων μελών, την οργάνωση Γενικών Συνελεύσεων, τη διευκόλυνση επικοινωνίας μετόχων με το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διευκόλυνση επικοινωνίας του Διοικητικού Συμβουλίου με τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη.

Τα καθήκοντα του Εταιρικού Γραμματέα ασκεί η :

Φιλοθέη Λαψάνη, Εταιρικός Γραμματέας & Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Ολοκλήρωσε το διετές πρόγραμμα σπουδών της στο Τμήμα Ιδιαιτέρων Γραμματέων (Secretarial Studies & Training) στο Deree – The American College of Greece από το 1985 έως το 1987 και έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ικανοποιητική γνώση της Γαλλικής γλώσσας. Διαθέτει εμπειρία 34 ετών στη γραμματειακή υποστήριξη, αφού από τον Φεβρουάριο του 1988 μέχρι σήμερα εργάζεται στην εταιρεία ως Γραμματέας Διοίκησης και είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη της Διοίκησης και των στελεχών της εταιρείας. Επίσης είναι υπεύθυνη εξυπηρέτησης μετόχων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

Ο εσωτερικός έλεγχος του Ομίλου διενεργείται από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της μητρικής εταιρείας και πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχου που περιέχεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της μητρικής Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος στη βάση του οποίου συντάσσεται και η σχετική Έκθεση διενεργείται εντός του κανονιστικού πλαισίου του ν.3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 7 & 8 του εν λόγω νόμου, καθώς επίσης και με βάση τα οριζόμενα στην Απόφαση 5/204/2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό 3/348/19.7.2005.

Με τον ν.4706/2020 τίθενται σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2021, νέες διατάξεις για την οργάνωση, λειτουργία και τις αρμοδιότητες της μονάδας εσωτερικού ελέγχου που αφορά ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά. Η εταιρεία μελετά τις νέες διατάξεις, προκειμένου να προσαρμόσει την λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου με βάση αυτές και εάν απαιτείται θα προβεί σε αλλαγές στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που τίθενται σε εφαρμογή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας, καθώς και η πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων συνδέονται με την λειτουργία του. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η σύννομη λειτουργία της εταιρίας, η τήρηση των διαδικασιών και των κατευθυντήριων γραμμών της Διοίκησης, η διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της καθώς και η δυνατότητα έγκαιρης ανάληψης διορθωτικής δράσης για την πρόληψη ή καταστολή ενεργειών που είναι δυνατόν να εκθέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία της.

Κατά την άσκηση του ελέγχου η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου λαμβάνει γνώση όλων των αναγκαίων βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων του Ομίλου και ζητεί την απόλυτη και διαρκή συνεργασία της Διοικήσεως προκειμένου να της παρασχεθούν όλες οι αιτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία με σκοπό την απόκτηση εκ μέρους της εύλογης διασφάλισης για την κατάρτιση μιας Έκθεσης η οποία θα είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά με τις πληροφορίες και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτήν. Ο έλεγχος δεν περιλαμβάνει οιαδήποτε αξιολόγηση της καταλληλόλητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν καθώς επίσης και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς αυτά αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου εκ μέρους του νόμιμου ελεγκτή της Εταιρείας.

Αντικείμενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και των διαδικασιών λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Σε κάθε ελεγχόμενη περίοδο επιλέγονται ορισμένες περιοχές-πεδία ελέγχου, ενώ σε σταθερή και μόνιμη βάση ελέγχονται και εξετάζονται αφενός μεν η λειτουργία και οργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αφετέρου η λειτουργία των 2 βασικών Υπηρεσιών που λειτουργούν με βάση τις διατάξεις του ν. 3016/2002, ήτοι η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων.

2. Επιτροπή Ελέγχου
Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, εισάγονται νέες διατάξεις για τη σύσταση, τη δομή και τη στελέχωση της επιτροπής ελέγχου και στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού ορίζονται αυξημένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις.

Η εταιρία διαθέτει επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία μέλη, εκλεγμένα από το διοικητικό συμβούλιο. Είναι μία ανεξάρτητη επιτροπή από οποιοδήποτε όργανο της εταιρείας και τα μέλη της αποτελούνται από το πρόεδρο της επιτροπής ο οποίος είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Τα υπόλοιπα δύο μέλη είναι μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το ένα εκ των οποίων ανεξάρτητο.
Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου στο σύνολο τους διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος και τουλάχιστον ένα μέλος να διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική. Η αξιολόγηση των υποψηφίων μελών της επιτροπής ελέγχου διενεργείται από το διοικητικό συμβούλιο.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου κατά την ελεγχόμενη χρήση (01.07.2020 – 30.06.2021), ήταν η παρακάτω:
1. Στέλιος Βασιλάκης, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
2. Αγγελική Τσαγκαράκη, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
3. Γεώργιος Βέργος, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου κατά την υφιστάμενη χρήση, σύμφωνα με το από 07.12.2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι η παρακάτω:
1. Δημήτριος Τσαπόγας, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
2. Στέλιος Βασιλάκης, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
3. Αγγελική Καμπέρη, Μέλος. ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της επιτροπής ελέγχου είναι οι εξής:

1. Η παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η επιτροπή ελέγχου παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί τη διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή τους μηχανισμούς και τα συστήματα παραγωγής, τη ροή και τη διάχυση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παράγουν οι εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες του Ομίλου. Στις παραπάνω ενέργειες της επιτροπής ελέγχου περιλαμβάνεται και η λοιπή δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, δελτία τύπου) σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή ελέγχου ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο με τις διαπιστώσεις της και υποβάλει προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

2. Η παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η επιτροπή ελέγχου παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας του Ομίλου αναφορικά αφενός με το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου και αφετέρου με την εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Ως προς τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, η επιτροπή ελέγχου παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα καθώς και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και αξιολογεί το έργο, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά της, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την ανεξαρτησία της. Επίσης, η επιτροπή ελέγχου επισκοπεί τη δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες της εταιρίας, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή ελέγχου ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο με τις διαπιστώσεις της και υποβάλει προτάσεις βελτίωσης, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

3. Η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων. Η επιτροπή ελέγχου παρακολουθεί τη διαδικασία και τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλοντας σχετική αναφορά για τα θέματα που προέκυψαν από τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου επεξηγώντας αναλυτικά:

α) Τη συμβολή του υποχρεωτικού ελέγχου στην ποιότητα και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή στην ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών γνωστοποιήσεων, που εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο και δημοσιοποιείται
β) Το ρόλο της επιτροπής ελέγχου στην υπό (α) ανωτέρω διαδικασία, δηλαδή καταγραφή των ενεργειών που προέβη η επιτροπή ελέγχου κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του υποχρεωτικού ελέγχου. Στο πλαίσιο της ανωτέρω ενημέρωσης του διοικητικού συμβουλίου η επιτροπή ελέγχου λαμβάνει υπόψη της το περιεχόμενο της συμπληρωματικής έκθεσης, την οποία ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής της υποβάλει και η οποία περιέχει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου που διενεργήθηκε.

Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα αλλά και εκτάκτως όταν απαιτηθεί. Ο πρόεδρος της επιτροπής ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα σημαντικά θέματα που ανακύπτουν και υποβάλλει σε αυτό μια ετήσια επίσημη έκθεση, ενώ παρίσταται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και απαντά σε ερωτήσεις που αφορούν το έργο της επιτροπής. Αντίστοιχα η επιτροπή ελέγχου ενημερώνεται, ανά τρίμηνο από τον εσωτερικό ελεγκτή. Η επιτροπή ελέγχου κατά τη διάρκεια της χρήσης 01.07.2020 – 30.06.2021 συνεδρίασε εννέα (9) φορές με παρόντα όλα τα μέλη της.

Το περιεχόμενο της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αναφέρεται παρακάτω:

1. Σκοπός
Σκοπός της Επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι η υποστήριξη και συνδρομή του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του αναφορικά με τα εξής θέματα:
• Τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση (των ετήσιων και των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων),
• Τον εσωτερικό έλεγχο,
• Την αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης των εταιρικών κινδύνων,
• Την ανεξαρτησία και διαδικασία επιλογής των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών,
• Την παρακολούθηση του υποχρεωτικού ελέγχου,
• Την κανονιστική συμμόρφωση.
2. Σύνθεση – Κανονισμός Λειτουργίας
Η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας αποτελείται από τρία μέλη. Στη χρήση 01/07/2020 – 30/06/2021 η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τους:

Στυλιανό Βασιλάκη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρο της Επιτροπής,
Αγγελική Τσαγκαράκη, Μέλος και
Γεώργιο Βέργο, Μέλος

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία, εκτός του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου που είναι Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου έχει εγκριθεί με το από 06/11/2017 Πρακτικό, έχει υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και έχει εγκριθεί σύμφωνα με το Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 2121/22.12.2017.
Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Η διοίκηση του Ομίλου δείχνοντας την δέουσα επιμέλεια λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πλήρωση των απαιτήσεων του νόμου 4449/2017, όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του Ν.4706/2020, αναφορικά με τη σύσταση, δομή και στελέχωση της επιτροπής ελέγχου και κυρίως την ουσιαστική εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών της. Στο πλαίσιο αυτό προβαίνει στην επαναξιολόγηση της σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων της υφιστάμενης επιτροπής ελέγχου καθώς και του συνόλου των διαδικασιών και συνθηκών λειτουργίας της. Ενδεχόμενες τροποποιήσεις που θα απαιτηθούν θα υποβληθούν για έγκριση στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Η εταιρεία συμμορφούμενη πλήρως με τα άρθρα 11 & 12 του Ν4706/2020, εξέλεξε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28ης Ιουλίου 2021 Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων αποτελούμενη από τα ακόλουθα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας:
- Πρόεδρος : Μιλτιάδης Βαρνάβας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
- Μέλος: Στέλιος Βασιλάκης, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
- Μέλος: Γιώργος Βέργος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Η εταιρεία, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2021, εξέλεξε Επιτροπή Αμοιβών και Υποφηφιοτήτων αποτελούμενη από τα  ακόλουθα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας:

Πρόεδρος: Αγγελική Καμπέρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Μέλος:  Στέλιος Βασιλάκης, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Μέλος:  Δημήτρης Τσαπόγας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Οι αμοιβές όλων των μελών του Δ.Σ., εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, και η μορφή αυτών, εγκρίνονται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Δ.Σ. κατά το καταστατικό της εταιρείας και το άρθρο 110 του Ν 4548/2018. Ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος των αμοιβών, είναι προσαρμοσμένα στις εκάστοτε επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, τόσο της ίδιας της εταιρείας, όσο και τις γενικότερες, εσωτερικές και διεθνείς.

Τα καθήκοντα της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων είναι:

• Η υποβολή προτάσεων στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του, συμπεριλαμβανομένου του bonus και των αποδοχών βάσει κινήτρων που σχετίζονται με τη διανομή μετοχών.
• Η εξέταση και υποβολή προτάσεων στο διοικητικό συμβούλιο και μέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν αυτό απαιτείται, αναφορικά με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών.
• Η τακτική επανεξέταση του μισθού των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου και άλλων όρων των συμβάσεών τους με την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων.
• Η υποβολή προτάσεων στο διοικητικό συμβούλιο για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεόμενη με αμοιβές.
• Η εξέταση της ετήσιας έκθεσης αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
• Ο καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασιών διορισμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
• Η ανά χρονικά διαστήματα αξιολόγηση του μεγέθους και της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και η υποβολή σε αυτό προτάσεων προς εξέταση σχετικά με το επιθυμητό προφίλ του.
• Η διεκπεραίωση της διαδικασίας προσδιορισμού και επιλογής υποψηφίων μελών διοικητικού συμβουλίου, και
• Η υποβολή προτάσεων στο διοικητικό συμβούλιο για την ανάδειξη των υποψήφιων μελών του.

Γενική Συνέλευση
Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά δημοσιεύουν στο διαδικτυακό τους τόπο, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.
Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τις βασικές εξουσίες της καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των μετόχων και του τρόπου άσκησης τους.


Τρόπος λειτουργίας Γενικής Συνέλευσης
Το Δ.Σ. διασφαλίζει την προσεκτική προετοιμασία και την ομαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Στο πλαίσιο αυτό διευκολύνει την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι μπορούν ευχερώς να ενημερωθούν για τα θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και των δικαιωμάτων τους.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το βήμα όπου παρέχεται κάθε προβλεπόμενη πληροφορία και διευκρίνιση, στο πλαίσιο ουσιαστικού διαλόγου Διοίκησης και μετόχων. Η εταιρεία αναρτά στον ιστότοπο της είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με:

• την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,
• τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εισαγωγής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, καθώς και των προθεσμιών εντός των οποίων τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν,
• τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης μέσω πληρεξουσίου και τα χρησιμοποιούμενα έντυπα για ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου,
• την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη της συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων των αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων,
• τον προτεινόμενο κατάλογο υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τα βιογραφικά τους (εφόσον υπάρχει θέμα εκλογής μελών) και
• το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της σύγκλησης.
Τουλάχιστον ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο εσωτερικός ελεγκτής και ο τακτικός ελεγκτής παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους, που τίθενται προς συζήτηση, και επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι μέτοχοι. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα διαθέτει επαρκή χρόνο για την υποβολή ερωτήσεων από τους μετόχους και την κατά το δυνατό πληρέστερη απάντηση αυτών.


Βασικές εξουσίες Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και είναι αρμόδια να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της εταιρείας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν όλους τους μετόχους και απόντες ή διαφωνούντες.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για όλα τα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 117 του Κ.Ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναγράφονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.

Δικαιώματα μετόχων και τρόποι άσκησής τους
Στη Γενική Συνέλευση της μητρικής εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος που εμφανίζεται με την ιδιότητα αυτή στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση ανάλογης διαδικασίας. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο κ.ν.4548/2018 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αλλά και το καταστατικό της εταιρείας.