Εταιρεία
12-08-2021

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Κωνσταντίνος Νάκας του Φιλίππου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

2. Στέλιος Βασιλάκης του Δημητρίου Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

3. Γεώργιος Νάκας του Φιλίππου Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

4. Μαρία Χατζηγεωργίου του Παναγιώτη Εκτελεστικό μέλος

5. Αγγελική Τσαγκαράκη του Αποστόλου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

6. Μιλτιάδης Βαρνάβας του Γεωργίου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

7. Γεώργιος Βέργος του Παναγιώτη Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος