Αναπτυξιακή & Επενδυτική Πολιτική

Κατά την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη το τρίτο κύμα πανδημίας του κορωνοϊού – Covid-19, του οποίου οι οικονομικές επιπτώσεις στην εγχώρια αγορά και κατ’ επέκταση στα αποτελέσματα και την καθαρή θέση του Ομίλου, δεν μπορούν επαρκώς να αποτιμηθούν, στο παρόν στάδιο. Με αποφάσεις των Ελληνικών Αρχών, από τον Νοέμβριο του 2020 και σχεδόν ανελλιπώς έως σήμερα, έχουν κλείσει τα ιδιόκτητα ωδεία της επιχείρησης καθώς και όλα τα υπόλοιπα καταστήματα λιανικής πώλησης που διαθέτει η μητρική εταιρεία. Μοναδική πηγή εσόδων της μητρικής εταιρείας παραμένει το e-commerce, στην λειτουργία και αναβάθμιση του οποίου, η εταιρεία τα τελευταία έτη έχει επενδύσει πολλά σε πάγιο εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό. Έως σήμερα μέσω των διαδικτυακών πωλήσεων ο Όμιλος έχει καταφέρει να συγκρατήσει το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών του.

Τα καταστήματα της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου στην Κύπρο λειτούργησαν κανονικά καθ’ όλη την διάρκεια του εξαμήνου και έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση για περίπου ένα (1) μήνα από 10 Ιανουαρίου έως 9 Φεβρουαρίου 2021.
Στο μέτρο της καλύτερης δυνατής αντίληψης που μπορεί να έχει η διοίκηση μέσα στις παρούσες συνθήκες της Ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας προβλέπεται ότι, με το διαφαινόμενο άνοιγμα της εγχώριας αγοράς, ο κύκλος εργασιών σταδιακά θα αποκατασταθεί στα προ πανδημίας επίπεδα. Τα κέρδη του Ομίλου θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης.
Βασική παράμετρος για την πορεία του Ομίλου είναι η ενδεχόμενη αρνητική εξέλιξη των προσπαθειών περιορισμού της πανδημίας του κορωνοϊού – Covid-19 στο δεύτερο ημερολογιακό τρίμηνο του έτους, η οποία εκτός της περαιτέρω απώλειας κύκλου εργασιών και μικτού κέρδους, θα μπορούσε να επιφέρει σημαντική ύφεση και ενδεχομένως νέα δημοσιονομική κρίση.