Αναπτυξιακή & Επενδυτική Πολιτική

Κατά την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη το τέταρτο κύμα πανδημίας του κορωνοϊού – Covid-19. Με αποφάσεις των Ελληνικών Αρχών, από τον Νοέμβριο του 2020 και για μεγάλο χρονικό διάστημα της χρήσης που διένυσε η εταιρεία, είχαν κλείσει τα ιδιόκτητα ωδεία της επιχείρησης καθώς και όλα τα υπόλοιπα καταστήματα λιανικής πώλησης που διαθέτει η μητρική εταιρεία. Μοναδική πηγή εσόδων της μητρικής εταιρείας για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμεινε κυρίως το e-commerce, στην λειτουργία και αναβάθμιση του οποίου, η εταιρεία τα τελευταία έτη έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει, πολλά σε πάγιο εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό. Έως σήμερα μέσω των διαδικτυακών πωλήσεων ο Όμιλος έχει καταφέρει να συγκρατήσει το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών του, με συνέπεια σε συνδυασμό με τα μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που ελήφθησαν από τις Ελληνικές αρχές, οι οικονομικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα και την καθαρή θέση του Ομίλου, έως σήμερα να μην είναι σημαντικές.
Τα καταστήματα της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου στην Κύπρο λειτούργησαν κανονικά καθ’ όλη την διάρκεια του εξαμήνου και έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση για περίπου ένα (1) μήνα από 10 Ιανουαρίου έως 9 Φεβρουαρίου 2021.
Στο μέτρο της καλύτερης δυνατής αντίληψης που μπορεί να έχει η διοίκηση μέσα στις παρούσες συνθήκες της Ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας και βάσει της πορείας των εργασιών μετά το άνοιγμα της αγοράς του τελευταίους μήνες, προβλέπεται ότι, ο κύκλος εργασιών θα επανέλθει στα προ πανδημίας επίπεδα και τα κέρδη του Ομίλου θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης.
Βασική παράμετρος για την πορεία του Ομίλου είναι η ενδεχόμενη αρνητική εξέλιξη των προσπαθειών περιορισμού της πανδημίας του κορωνοϊού – Covid-19 στο τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του έτους, η οποία εκτός της απώλειας κύκλου εργασιών και μικτού κέρδους στην επιχείρηση, χωρίς περαιτέρω μέτρα στήριξης της αγοράς θα μπορούσε να επιφέρει σημαντική ύφεση και ενδεχομένως νέα δημοσιονομική κρίση η οποία με την σειρά της θα οδηγούσε σε νέο κύκλο ύφεσης.