Πολιτική Ποιότητας

Σκοπός της επιχείρησης είναι η παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της, που θα ικανοποιούν τις ανάγκες και απαιτήσεις αυτών:

Οι υπηρεσίες αυτές είναι:
Εμπορία Ακουστικών και Ηλεκτρικών / Ηλεκτρονικών Μουσικών Οργάνων
Εμπορία Επαγγελματικών Συστημάτων Ήχου και Εικόνας / Στερεοφωνικών Συγκροτημάτων
Εμπορία & Έκδοση Μουσικών Βιβλίων
Συντήρηση / Επισκευή Μουσικών Οργάνων και Συστημάτων Ήχου και Εικόνας

Οι υπηρεσίες αυτές πλην της ικανοποίησης των πελατών πληρούν τους υφιστάμενους εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς. Η ποιότητα των υπηρεσιών, είναι στενά συνδεδεμένη με την μακρόχρονη ενασχόληση της εταιρείας με το αντικείμενο, το πλήρως καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό και την συνεχή προσπάθεια αναβάθμισης και βελτίωσης αυτών.

Η επίτευξη του σκοπού αυτού αποτελεί το μέσον για την διατήρηση της επιχείρησης ως πρωταγωνίστριας επιχείρησης στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται αλλά και για την συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη της. Για την επίτευξη των στόχων της η εταιρεία προσαρμόζει την λειτουργία της υπό τους όρους του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015. Το Σύστημα Ποιότητας ISO9001:2015 , οι διεργασίες αυτού και οι στόχοι οι οποίοι εκπηγάζουν από αυτό υπόκεινται σε συνεχή ανασκόπηση με σκοπό την διαρκή αποτελεσματικότητα, βελτίωση και προσαρμογή αυτών (και όλων των δραστηριοτήτων, που απαρτίζουν το Σύστημα) ως προς τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών και τις απαιτήσεις της ορθής λειτουργίας της εταιρείας γενικότερα.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των εσωτερικών δραστηριοτήτων ελέγχου και ανασκόπησης αλλά και των πληροφοριών οι οποίες λαμβάνονται από τους πελάτες ή άλλες εξωτερικές πηγές και ενδιαφερόμενα μέρη αποτελούν πολύτιμη πηγή εισροών προς το Σύστημα Ποιότητας, στην προσπάθεια που γίνεται για τη συνεχή βελτίωσή του.

Η Διεύθυνση και το προσωπικό της επιχείρησης δεσμεύονται από την πολιτική αυτή και ακολουθούν πλήρως το Σύστημα Ποιότητας. Η Πολιτική Ποιότητας υπόκειται σε διαρκή ανασκόπηση με σκοπό την εξασφάλιση της καταλληλόλητας της ως προς τις απαιτήσεις του Συστήματος Ποιότητας αλλά και την εξασφάλιση της κάλυψης όλων των δραστηριοτήτων που απαρτίζουν το Σύστημα.