eNakas Music

Πρέπει να πληκτρολογήσετε τουλάχιστον 3 χαρακτήρες.
Δήλωση Εταιρικής διακυβέρνησης
Ι.  Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης
Η εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και τις εφαρμοζόμενες διεθνείς πρακτικές, με στόχο τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της εταιρείας και όλων όσοι συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τη λειτουργία της.
ΙΙ.  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
Η εταιρεία ακολουθεί τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Κ.Ε.Δ.) για τις Εισηγμένες Εταιρείες (εφεξής χάριν συντομίας «Κώδικας»), με κάποιες αποκλίσεις που συνάδουν προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και καθιστούν τη διοίκησή της πιο ευέλικτη και λειτουργική καθ’όσον η εταιρεία υπάγεται στο παράρτημα 1 – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ για εισηγμένες εταιρείες μικρότερου μεγέθους.  Οι αποκλίσεις αυτές αναγράφονται κατωτέρω.  
Ο υιοθετούμενος Κώδικας βρίσκεται στον ιστότοπο του χρηματιστηρίου Αθηνών, ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.helex.gr/el/web/guest/esed-hellenic-cgc. Η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε τροποποιήσεις στον Κώδικα και στις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει, ώστε να υπηρετούνται οι αρχές τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
ΙΙΙ.  Ειδικές πρακτικές.
Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει συστήσει επιτροπές που να προϊστανται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο και να προετοιμάζουν προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο όσον αφορά στις αμοιβές των εκτελεστικών μελών και των βασικών ανώτατων στελεχών. Η Εταιρεία ακολουθεί πολιτική αμοιβών που προσαρμόζεται στις εκάστοτε κρατούσες συνθήκες, τόσο της ίδιας όσο και γενικότερα της αγοράς και οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
Μέγεθος και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Δ.Σ. αποτελείται, σύμφωνα με το καταστατικό από 5 έως 7 μέλη.  Το ισχύον Δ.Σ. αποτελείται από πέντε (5) μέλη.  Εκ των μελών του τα 3 μέλη είναι εκτελεστικά και τα 2 μέλη μη εκτελεστικά.  Το σχήμα αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη επαρκές, ευέλικτο και αποτελεσματικό στη λειτουργία του.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:
1. Κωνσταντίνος Φ. Νάκας Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2. Γεώργιος Φ. Νάκας Αντιπρόεδρος 
3. Μαρία Π. Χατζηγεωργίου Εκτελεστικό μέλος
4. Σπύρος Α. Μπαρμπάτος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. Στέλιος Δ. Βασιλάκης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Κων/νος Φ. Νάκας: Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος 
Γεννήθηκε το 1955 στην Αθήνα και είναι πτυχιούχος του Οικονομικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολείται με το εμπόριο των μουσικών οργάνων από το 1975 στον όμιλο των ατομικών επιχειρήσεων του Φίλιππου Νάκα και ανέλαβε τη διοίκηση της Εταιρίας το 1988. 
Γεώργιος Φ. Νάκας: Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Γεννήθηκε το 1958 στην Αθήνα και είναι πτυχιούχος της Βιομηχανικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ασχολείται με το εμπόριο των μουσικών οργάνων από το 1978 στον όμιλο των ατομικών επιχειρήσεων του Φίλιππου Νάκα και ανέλαβε τη διοίκηση της Εταιρίας το 1988.
Μαρία Π. Χατζηγεωργίου: Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Γεννήθηκε το 1960 στη Λέσβο και είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών & Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). 
Στυλιανός Δημητρίου Βασιλάκης: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Γεννήθηκε το 1954 στην Αθήνα και είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών & Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). 
Σπύρος Α. Μπαρμπάτος: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Γεννήθηκε το 1958 στην Αθήνα. Πτυχιούχος της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών & Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ).
Ρόλος και απαιτούμενες  ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ
Μολονότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ασκεί ταυτόχρονα και καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο, προερχόμενο από τα ανεξάρτητα μέλη του, αλλά εκτελεστικό.
Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των Διοικητικών Συμβουλίων εισηγμένων εταιρειών στα οποία μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ., δεδομένου ότι τα μέλη δύνανται να αφιερώσουν και αφιερώνουν τον αναγκαίο και επαρκή χρόνο στη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. και στην ενημέρωσή τους για τα θέματα που αφορούν στην εταιρεία και άπτονται των καθηκόντων τους.
Δεν απαιτείται έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό εκτελεστικού του μέλους ως μη εκτελεστικού σε εταιρεία που δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεμένη, διότι δεν κρίνεται κρίσιμη για τα συμφέροντα της εταιρείας.
Ανάδειξη υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς λόγω του μεγέθους, της δομής και του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας, η υποβολή και ανάδειξη υποψηφιοτήτων μέσω του Δ.Σ. και της Γ.Σ. κρίνεται στην παρούσα φάση επαρκής.
Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν υιοθετεί ημερολόγιο συνεδριάσεων και 12μηνο πρόγραμμα δράσης, δεδομένου ότι η σύγκληση και συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα, όποτε απαιτείται, γρήγορα και χωρίς να παρατηρούνται δυσλειτουργίες. Κατά την κλειόμενη χρήση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε 28 φορές με τις περισσότερες να αφορούν σε έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε Διαγωνισμούς του Δημοσίου.  Η δράση του δε, είναι συνεχής και συνεχώς προσαρμοζόμενη.
Το Δ.Σ. δεν υποστηρίζεται από κάποιον ανώτατο υπάλληλο ως εταιρικό Γραμματέα. Τόσο στον Πρόεδρο όσο και σε όλα τα μέλη του ΔΣ παρέχεται πλήρης γραμματειακή και όποια άλλη υποστηρικτική κάλυψη, από το έμπειρο γραμματειακό δυναμικό της εταιρείας, με τη συνδρομή κατά περίπτωση άλλων στελεχών, όποτε αυτό κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο.  Κατ’ αυτόν τον τρόπο το ΔΣ και οι μέτοχοι έχουν στη διάθεση τους όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες.
Ο Πρόεδρος δεν έχει σε τακτική βάση συναντήσεις με τα μη εκτελεστικά μέλη, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών, για να συζητά την επίδοση και τις αμοιβές των τελευταίων, και άλλα σχετικά ζητήματα.  Όλα τα σχετικά θέματα συζητούνται παρουσία όλων των μελών.
Δεν υπάρχουν προγράμματα εισαγωγικής ενημέρωσης για τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε διαρκής επαγγελματική επιμόρφωση για τα υπόλοιπα μέλη.  Αυτό διότι τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ. είναι πάντοτε πρόσωπα με συγκεκριμένες και στοχευμένες ικανότητες και εμπειρία, ώστε να μπορούν να συνδράμουν το καθένα με βάση τις ιδιότητες που το χαρακτηρίζουν στην ευόδωση των σκοπών της εταιρείας.
Οι απαιτούμενοι επαρκείς πόροι για την πρόσληψη συμβούλων (ανεξάρτητων, εξωτερικών), εάν και όποτε αυτοί απαιτούνται, εγκρίνονται από το Δ.Σ. της εταιρείας.
Αξιολόγηση του Δ.Σ.
Δεν υφίσταται συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. και των επιτροπών του ανά διετία.  Ωσαύτως το Δ.Σ. δεν αξιολογεί την επίδοση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια διαδικασίας στην οποία προϊσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου.  Η σχετική πρόβλεψη κρίνεται ως μη αναγκαία, δεδομένου οτι το Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του, αξιολογούνται στην πράξη συνεχώς και λαμβάνουν κάθε μέριμνα για την άρση των διαπιστούμενων αδυναμιών.
Τα τακτικά και μη εκτελεστικά μέλη δεν συνέρχονται χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών, προκειμένου να αξιολογείται η επίδοση των εκτελεστικών μελών και να καθορίζονται οι αμοιβές τους.
Δεδομένων των παραπάνω, το Δ.Σ. δεν συμπεριλαμβάνει στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης του ιδίου και των επιτροπών του.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
1.  Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από την Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχου που περιέχεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι ο έλεγχος στη βάση του οποίου συντάσσεται και η σχετική Έκθεση διενεργείται εντός του κανονιστικού πλαισίου του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 7 & 8 του εν λόγω νόμου, καθώς επίσης και με βάση τα οριζόμενα στην Απόφαση 5/204/2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό 3/348/19.7.2005.
Κατά την άσκηση του ελέγχου η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου λαμβάνει γνώση όλων των αναγκαίων βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων της Εταιρείας και ζητεί την απόλυτη και διαρκή συνεργασία της Διοικήσεως προκειμένου να της παρασχεθούν όλες οι αιτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία με σκοπό την απόκτηση εκ μέρους της εύλογης διασφάλισης για την κατάρτιση μιας Έκθεσης η οποία θα είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά με τις πληροφορίες και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτήν. Ο έλεγχος δεν περιλαμβάνει οιαδήποτε αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν καθώς επίσης και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς αυτά αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου εκ μέρους του νομίμου ελεγκτή της Εταιρείας.
Αντικείμενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και των διαδικασιών λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.  Σε κάθε ελεγχόμενη περίοδο επιλέγονται ορισμένες περιοχές-πεδία ελέγχου, ενώ σε σταθερή και μόνιμη βάση ελέγχονται και εξετάζονται αφενός μεν η λειτουργία και οργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αφετέρου η λειτουργία των 2 βασικών Υπηρεσιών που λειτουργούν με βάση τις διατάξεις του ν. 3016/2002, ήτοι η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων.
2.  Επιτροπή Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας
Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, εισάγονται νέες διατάξεις για τη σύσταση, τη δομή και τη στελέχωση της επιτροπής ελέγχου και στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού ορίζονται αυξημένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις.
Η εταιρία πρέπει να διαθέτει επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη. Επίσης, προβλέπεται ότι η επιτροπή ελέγχου αποτελεί, είτε ανεξάρτητη επιτροπή, δηλαδή μία ξεχωριστή επιτροπή ανεξάρτητη από οποιοδήποτε όργανο της εταιρίας, είτε επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου, δηλαδή επιτροπή που αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 
Επομένως, ως μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων δύναται να είναι τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και πρόσωπα που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία μέλη πληρούν τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002, γεγονός το οποίο καταγράφεται επαρκώς αιτιολογημένα κατά την εκλογή τους. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου στο σύνολο τους διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος και τουλάχιστον ένα μέλος να διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική. Η αξιολόγηση των υποψηφίων μελών της επιτροπής ελέγχου διενεργείται από το διοικητικό συμβούλιο. 
Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της επιτροπής ελέγχου είναι οι εξής:
1. Η παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η επιτροπή ελέγχου παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί τη διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή τους μηχανισμούς και τα συστήματα παραγωγής, τη ροή και τη διάχυση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παράγουν οι εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες του Ομίλου. Στις παραπάνω ενέργειες της επιτροπής ελέγχου περιλαμβάνεται και η λοιπή δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, δελτία τύπου) σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή ελέγχου ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο με τις διαπιστώσεις της και υποβάλει προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας, εφόσον κριθεί σκόπιμο.
2. Η παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.  Η επιτροπή ελέγχου παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας του Ομίλου αναφορικά αφενός με το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου και αφετέρου με την εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Ως προς τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, η επιτροπή ελέγχου παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα καθώς και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και αξιολογεί το έργο, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά της, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την ανεξαρτησία της. Επίσης, η επιτροπή ελέγχου επισκοπεί τη δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες της εταιρίας, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή ελέγχου ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο με τις διαπιστώσεις της και υποβάλει προτάσεις βελτίωσης, εφόσον κριθεί σκόπιμο.
3. Η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων.  Η επιτροπή ελέγχου παρακολουθεί τη διαδικασία και τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλοντας σχετική αναφορά για τα θέματα που προέκυψαν από τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου επεξηγώντας αναλυτικά: 
α) Τη συμβολή του υποχρεωτικού ελέγχου στην ποιότητα και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή στην ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών γνωστοποιήσεων, που εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο και δημοσιοποιείται 
β) Το ρόλο της επιτροπής ελέγχου στην υπό (α) ανωτέρω διαδικασία, δηλαδή καταγραφή των ενεργειών που προέβη η επιτροπή ελέγχου κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του υποχρεωτικού ελέγχου. Στο πλαίσιο της ανωτέρω ενημέρωσης του διοικητικού συμβουλίου η επιτροπή ελέγχου λαμβάνει υπόψη της το περιεχόμενο της συμπληρωματικής έκθεσης, την οποία ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής της υποβάλει και η οποία περιέχει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου που διενεργήθηκε.
Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα αλλά και εκτάκτως όταν απαιτηθεί. Ο πρόεδρος της επιτροπής ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα σημαντικά θέματα που ανακύπτουν και υποβάλλει σε αυτό μια ετήσια επίσημη έκθεση, ενώ παρίσταται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και απαντά σε ερωτήσεις που αφορούν το έργο της επιτροπής.  Αντίστοιχα η επιτροπή ελέγχου ενημερώνεται, ανά τρίμηνο από τον εσωτερικό ελεγκτή. Η επιτροπή ελέγχου κατά τη διάρκεια της χρήσης 01.07.2016 – 30.06.2017 συνεδρίασε τέσσερις (4) φορές.
Η διοίκηση του Ομίλου δείχνοντας την δέουσα επιμέλεια λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πλήρωση των απαιτήσεων του νόμου 4449/2017 αναφορικά με τη σύσταση, δομή και στελέχωση της επιτροπής ελέγχου και κυρίως την ουσιαστική εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών της. Στο πλαίσιο αυτό προβαίνει στην επαναξιολόγηση της σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων της υφιστάμενης επιτροπής ελέγχου καθώς και του συνόλου των διαδικασιών και συνθηκών λειτουργίας της. Ενδεχόμενες τροποποιήσεις που θα απαιτηθούν θα υποβληθούν για έγκριση στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
Γενική Συνέλευση
Εντός 15 ημερών από τη Γενική Συνέλευση αναρτάται περίληψη των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στον ιστότοπο της εταιρείας και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύεται στο Δελτίο του ΧΑ, με όλα τα κρίσιμα στοιχεία περί των αποφάσεων που ελήφθησαν.  Η ως άνω πληροφόρηση κρίνεται επαρκής προς το σκοπό ενημέρωσης των μετόχων και του επενδυτικού κοινού.
Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας σχετικά με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Εσωτερικός Έλεγχος.
Ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που τίθενται σε εφαρμογή από το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Διοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό της εταιρείας, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.  Στις αρμοδιότητες του περιλαμβάνονται η παρακολούθηση της οικονομικής πληροφόρησης, η αξιολόγηση και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης η εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές οριοθετούνται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και την ισχύουσα νομοθεσία.
Σχετικά με τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων, γίνεται λόγος ανωτέρω, στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας έκθεσης του Δ.Σ.
Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τις βασικές εξουσίες της καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των μετόχων και του τρόπου άσκησης τους.
Τρόπος λειτουργίας Γενικής Συνέλευσης
Το Δ.Σ. διασφαλίζει την προσεκτική προετοιμασία και την ομαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.  Στο πλαίσιο αυτό διευκολύνει την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι μπορούν ευχερώς να ενημερωθούν για τα θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και των δικαιωμάτων τους.  
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το βήμα όπου παρέχεται κάθε προβλεπόμενη πληροφορία και διευκρίνιση, στο πλαίσιο ουσιαστικού διαλόγου Διοίκησης και μετόχων.  Η εταιρεία αναρτά στον ιστότοπο της είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με:
την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,
τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εισαγωγής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, καθώς και των προθεσμιών εντός των οποίων τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν,
τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης μέσω πληρεξουσίου και τα χρησιμοποιούμενα έντυπα για ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου,
την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη της συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων των αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων,
τον προτεινόμενο κατάλογο υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τα βιογραφικά τους (εφόσον υπάρχει θέμα εκλογής μελών) και 
το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της σύγκλησης.
Τουλάχιστον ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο εσωτερικός ελεγκτής και ο τακτικός ελεγκτής παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους, που τίθενται προς συζήτηση, και επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι μέτοχοι.  Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα διαθέτει επαρκή χρόνο για την υποβολή ερωτήσεων από τους μετόχους και την κατά το δυνατό πληρέστερη απάντηση αυτών.
Βασικές εξουσίες Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και είναι αρμόδια να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της εταιρείας.  Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν όλους τους μετόχους και απόντες ή διαφωνούντες.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για όλα τα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/1920, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναγράφονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.
Δικαιώματα μετόχων και τρόποι άσκησής τους
Στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος που εμφανίζεται με την ιδιότητα αυτή στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας.  Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση ανάλογης διαδικασίας.  Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.  Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο κ.ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αλλά και το καταστατικό της εταιρείας.
Πληροφοριακά στοιχεία για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της εταιρείας και όλων των μετόχων της, διασφαλίζοντας την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων αυτών της μειοψηφίας και των αλλοδαπών.  Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά στην Εταιρεία, πλην αυτών για τα οποία από το Νόμο ή από το Καταστατικό, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον έως επτά (7) κατ’ ανώτατο όριο μέλη.  Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να ορίζεται και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών αυτού, ως μέλους του Δ.Σ.  Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών.
Το σημερινό Δ.Σ. αποτελείται από 3 εκτελεστικά και 2 μη εκτελεστικά μέλη.  Τα μη εκτελεστικά μέλη είναι ανεξάρτητα, πληρώντας τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ν. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση.
Ακολουθεί κατάλογος με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
1. Κωνσταντίνος Νάκας του Φιλίππου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Γεώργιος Νάκας του Φιλίππου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Αντιπρόεδρος.
3. Μαρία Χατζηγεωργίου του Παναγιώτη, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
4. Σπύρος Μπαρμπάτος του Αντωνίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
5. Στέλιος Βασιλάκης του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Η θητεία του ως άνω Δ.Σ., η οποία ξεκίνησε την 19η Οκτωβρίου 2017 λήγει την 22α Ιουνίου 2022.
Ακολουθεί περιγραφή των βασικών αρμοδιοτήτων του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου:
Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συγκαλεί το Δ.Σ., διασφαλίζει την καλή οργάνωση των εργασιών του και διευθύνει τις Συνεδριάσεις του.
Εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την Εταιρεία.
Ασκεί όλες τις εξουσίες που ανήκουν στο Δ.Σ. από το καταστατικό και το Νόμο, δυνάμενος να εκχωρεί αρμοδιότητες σε άλλο μέλος με πληρεξούσιο.
Ως Διευθύνων Σύμβουλος παρακολουθεί την υλοποίηση των στόχων και διαχειρίζεται τις καθημερινές υποθέσεις της Εταιρείας, πάντοτε σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ., διασφαλίζοντας την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας.
Τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας.  Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή όποτε το ζητήσουν τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3α του κ.ν. 2190/1920 και τις ειδικότερες ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις Συνεδριάσεις του.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία από τα Μέλη του που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται, να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, με την εξαίρεση εκείνων που ασκούνται συλλογικά, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του την έκταση της παραπάνω ανάθεσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).  Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούνται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό ή στο Νόμο αυξημένη πλειοψηφία.  
Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπευτεί από άλλο σύμβουλο, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν Συμβούλους.
Πληροφοριακά στοιχεία για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής
Η εταιρία με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4449/2017 θα διαθέτει επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη. Επίσης, προβλέπεται ότι η επιτροπή ελέγχου αποτελεί, είτε ανεξάρτητη επιτροπή, δηλαδή μία ξεχωριστή επιτροπή ανεξάρτητη από οποιοδήποτε όργανο της εταιρίας, είτε επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου, δηλαδή επιτροπή που αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 
Μέλη της επιτροπής ελέγχου θα είναι ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και πρόσωπα που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία πληρούν τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του ν.3016/2002. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου στο σύνολο τους διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος και τουλάχιστον ένα μέλος να διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική. 
Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και εποπτεύει τη διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου, την διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης καθώς και την πορεία των εργασιών του εξωτερικού ελέγχου. Η Ελεγκτική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τον αναπληρωτή του, ο οποίος ασκεί χρέη Προέδρου.  Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών της και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.


Πολιτική Αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

και των Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών

 

Α. Εισαγωγή

Θεσπίζεται από την ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. (εφεξής «Εταιρεία») πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του Νόμου 4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιριών» και του άρθρου 9α της Οδηγίας 2007/36/Ε.Κ., Οδηγία 2017/828/ΕΕ.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να περιγράψει με πλήρη διαφάνεια τη διαμόρφωση της πολιτικής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αμοιβές και γενικά οι παροχές είναι ανάλογες με τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους, συνδέονται με την αξιολόγηση της απόδοσής τους και αποφεύγεται η έκθεση της Εταιρίας σε υπερβολικούς κινδύνους.

Η Πολιτική Αποδοχών έχει σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας και υποστηρίζει τη συνεχή βελτίωση, εξέλιξη και την επίτευξη υψηλών επιδόσεων και στόχων.

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών έχει καταρτιστεί από την Επιτροπή Αμοιβών που συστάθηκε σύμφωνα με το Πρακτικό υπ’ αριθμ. 2195 / 22.10.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και θα τεθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25ης Νοεμβρίου 2020. Η διάρκειά της είναι τετραετής από την ημερομηνία της έγκρισής της, ενώ δύναται να αναθεωρηθεί νωρίτερα με σχετική απόφαση επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

Η έκθεση αποδοχών θα παραμείνει διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, www.nakas.gr χωρίς χρέωση, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της.

 

Β. Βασικές αρχές της πολιτικής αποδοχών

Η εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τις ακόλουθες αρχές κατά τρόπο και σε βαθμό ενδεδειγμένο προς το μέγεθός της, την εσωτερική οργάνωση, τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

Η πολιτική αποδοχών είναι σύμφωνη με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα συμφέροντα της εταιρίας, περιλαμβάνει μέτρα για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων και διέπεται :

 

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, κατά την άσκηση της εποπτικής του αρμοδιότητας, επανεξετάζει τις γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών, όταν απαιτείται και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της.

Στην περίπτωση που οι αποδοχές είναι συνάρτηση των επιδόσεων τότε αυτές βασίζονται σε ένα συνδυασμό της αξιολογούμενης επίδοσης του προσώπου σε σχέση με την απόδοση του τμήματος που ανήκει και σε σχέση με τα συνολικά αποτελέσματα της εταιρίας. Κατά την αξιολόγηση των ατομικών επιδόσεων, λαμβάνονται υπόψη χρηματοοικονομικά και μη κριτήρια.

 

Γ. Κατηγορίες αποδοχών.

 

Γ.1. Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικός Διευθυντής και Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη.

Σταθερές αποδοχές.

 

 

Μεταβλητές Αποδοχές

•    Ως εταιρικοί νοούνται οι στόχοι που συναρτώνται με τα οικονομικά αποτελέσματα σε επίπεδο Ομίλου. Ως ατομικοί στόχοι νοούνται οι στόχοι που συναρτώνται με τους τομείς ευθύνης και τη θέση του κάθε εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατου διευθυντικού στελέχους.

  1. μέσω διανομής κερδών.
  2. μέσω παροχής βραχυπρόθεσμων μεταβλητών αμοιβών (bonus) και
  3. μέσω προγράμματος παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν. 4548/2018.

 

 

Γ.2   Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, όταν αμείβονται, λαμβάνουν μόνο σταθερές αποδοχές που προεγκρίνονται πάντα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

Η Εταιρεία δύναται να αποζημιώνει επιχειρηματικές δαπάνες εύλογου ύψους που βαρύνουν τα Μη Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αυτές οι δαπάνες περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: έξοδα μετακινήσεων και διαμονής για τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δ.Σ.. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. εγκρίνονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

 

Δ. Επιτρεπόμενη παρέκκλιση από την Πολιτική Αποδοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται σε εξαιρετικές περιστάσεις να εφαρμόζει παρέκκλιση ως προς τα οριζόμενα στην παρούσα Πολιτική Αποδοχών για τις σταθερές ή/και μεταβλητές αποδοχές, εφόσον αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας ή τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της. Στην περίπτωση αυτή οι πληροφορίες σχετικά με την τυχόν παρέκκλιση από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της Πολιτικής Αποδοχών, έναντι των οποίων σημειώθηκε η παρέκκλιση περιλαμβάνονται στην έκθεση αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 2(ζ) του ν. 4548/2018.

e-volution award