Εταιρεία
12-08-2021

Επιτροπή Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων

Η εταιρεία συμμορφούμενη πλήρως με τα άρθρα 11 & 12 του Ν4706/2020, εξέλεξε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28ης Ιουλίου 2021 Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων αποτελούμενη από τα ακόλουθα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας:

- Πρόεδρος : Μιλτιάδης Βαρνάβας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
- Μέλος: Στέλιος Βασιλάκης, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
- Μέλος: Γιώργος Βέργος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.