Επιτροπή Ελέγχου

Η εταιρεία συμμορφούμενη πλήρως με τις επιταγές του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 και σύμφωνα με τον Ν4706/2020, εξέλεξε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28ης Ιουλίου 2021 Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από τα ακόλουθα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας:

- Πρόεδρος : Αγγελική Τσαγκαράκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
- Μέλος: Στέλιος Βασιλάκης, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
- Μέλος: Γιώργος Βέργος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.